Statuten

TITEL I. -- Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: " International Facility Management Association  -  Belgian Chapter  vzw - asbl", roepnaam “IFMA Belgium”.

Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd in 1831 Diegem, Pegasuslaan 5. Bij beslissing van de algemene vergadering kan deze zetel overgebracht worden naar om het even welk adres in België. De zetel ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement van Brussel. 

De vereniging is de Belgische afdeling van: The International Facility Management Association (IFMA), een rechtspersoon opgericht naar het recht van de staat Texas (Verenigde Staten), gevestigd te Houston, Texas, hierna ook te noemen: Association. 

Artikel 3.1. De vereniging heeft op het gebied van facility management als doel o.a.: 

 • het vergroten van de kennis en ervaring van de leden met betrekking tot internationale ontwikkelingen
 • het  bewust  maken van de toegevoegde waarde die de facilitaire dienstverlening kan hebben voor het primaire bedrijf
 • facility management als erkend en volwaardig vakgebied presenteren en ontwikkelen
 • de opleidingsgraad en beroepsmatige loopbaan van facility managers bevorderen
 • standaard methoden en technieken ontwikkelen
 • vakgroepen vormen voor verdieping van de ervaring met specifieke deelgebieden
 • onderzoeksprojecten opzetten en uitvoeren
 • een platform bieden voor overleg tussen facility managers,  leveranciers, beroepsgroepen, verenigingen, hogescholen, universiteiten en het openbaar bestuur enz. 
 • de leden actuele informatie over facility management aanbieden
 • al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord
 • vertegenwoordigen van de beroepsbelangen in allerhande organisaties

Artikel 3.2. Bereiken van het doel. 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 • de actieve samenwerking met andere IFMA chapters
 • het vervullen van een actieve rol tijdens nationale en internationale conferenties en congressen
 • actief deelnemen aan het organiseren van bijeenkomsten op het (internationale) vakgebied in relatie tot de klant-organisatie
 • het aanwenden van alle andere wettelijke middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig danwel nodig wordt geacht

Voor het verwezenlijken van haar doel, mag de vereniging alle activiteiten, ook economische, uitoefenen, en alle roerende en onroerende goederen bezitten of verwerven. Zij mag, binnen de wettelijke voorzieningen, alle schenkingen onder levenden, of bij testament, aanvaarden. Dit alles op voorwaarde dat de opbrengsten uitsluitend besteed worden aan het doel van de vereniging. 

Artikel 3.3.  De vereniging is gehouden aan de voorschriften respectieve richtlijnen zoals voorgeschreven of uitgevaardigd door de Association. 

Artikel 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan steeds ontbonden worden.  

TITEL II. -- Leden

Artikel 5. Elk lid, natuurlijke persoon of rechtspersoon, behoort afhankelijk van zijn of haar beroepsactiviteit tot één van de volgende groepen:

 • Professional: hij of zij die in het kader van zijn of haar beroepsactiviteit instaat voor het organiseren of onderwijzen van minstens twee van de volgende activiteiten:
  • strategische planning van de facilities
  • tactische planning van de facilities
  • opmaken van budgetten voor de facilities
  • aan- en verkoop van onroerend goed (real estate)
  • space planning, interieurontwerp, ruimtebeheer, beheer van de werkplek
  • architectuur ontwerpen en planning
  • welzijn op het werk (arbeidsveiligheid, hygiëne, ergonomie,…)
  • engineering
  • nieuwbouw en verbouwingen
  • onderhoud en beheer van installaties
 • Commercial: hij of zij die werkzaam is als raadgever, vertegenwoordiger van een fabrikant, leverancier, verkoper van producten en diensten, in een organisatie actief binnen de facilities. 
 • Retired: een professional of commercial lid dat geen voltijdse betrekking meer heeft als gevolg van pensionering.
 • Student: personen die een opleiding volgen, van minstens 12 semester uren, in facility management of aanverwante studie.

Deze indeling is onderhevig aan wijzigingen opgelegd door de association. Alle leden hebben stemrecht in de algemene vergadering van de vereniging. 

Artikel 6. Het aantal leden is onbeperkt met een minimum van vijf. 

Artikel 7. Door hun lidmaatschap verbinden alle leden er zich toe zich te schikken naar de statuten en reglementen en beslissingen van de Raad van Bestuur. 

Artikel 8. Elk lid betaalt jaarlijks een lidgeld dat maximum EUR 10 000 bedraagt.

Artikel 9. 1. Kandidaat leden dienen hun kandidatuur in bij het dagelijks bestuur.  De aanvaarding van nieuwe leden wordt toevertrouwd aan de Raad van Bestuur.

Artikel 9. 2. Elk lid kan vrijwillig ontslag nemen uit de vereniging. Dit moet gebeuren per brief, gericht aan de Raad van Bestuur. Het lid dat ontslag neemt kan geen aanspraken doen gelden op het bezit van de vereniging, noch zijn bijdrage terugvorderen. 

Artikel 9. 3. Een lid kan enkel uitgesloten worden na een beslissing van de algemene vergadering, met een meerderheid van twee derde van de stemmen. Het lid dat wordt uitgesloten kan geen aanspraken doen gelden op het bezit van de vereniging, noch zijn bijdrage terugvorderen.

De Raad van Bestuur brengt het lid hiervan schriftelijk op de hoogte. 

Artikel 9.4. Een lid is ontslagnemend als hij nalaat het jaarlijks lidgeld te betalen.  

TITEL III. -- Algemene vergadering

Artikel. 10. De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging. Zij bestaat uit de leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid, met in acht name van de wettelijke bepalingen terzake:

 • het wijzigen van de statuten en van het doel van de vereniging;
 • het goedkeuren van rekening en begroting;
 • het benoemen en ontslaan van de Bestuurders;
 • het benoemen en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
 • de kwijting aan de bestuurders en aan de commissarissen;
 • het uitsluiten van leden;
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
 • het ontbinden van de vereniging;
 • en alle gevallen waarin de statuten een beslissing van de algemene vergadering vereisen

Artikel 11.1. Tenminste eenmaal per jaar wordt de algemene vergadering bijeengeroepen. In bijzondere omstandigheden, naar het wijs oordeel van de Raad van Bestuur, en ook op verzoek van één vijfde van de leden, zal een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden.

Artikel 11.2. De Raad van Bestuur roept de algemene vergadering bijeen, stelt datum, uur en plaats vast, en bepaalt de agenda. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, en één dag vooraf bezorgd aan de Raad van Bestuur, dient op de agenda geplaatst te worden.

Artikel 11.3. De uitnodiging tot de algemene vergadering geschiedt bij eenvoudige brief of e-mail, verzonden tenminste acht dagen vooraf. De uitnodiging dient de agenda te vermelden. Elk voorstel dat door één twintigste deel van de leden ondertekend is, moet op de agenda worden gebracht.

Artikel 12.1. Een lid beschikt over één stem. Het kan zich, bij geschreven volmacht, laten vertegenwoordigen door een ander lid. Elk lid kan drager zijn van slechts één volmacht.

Artikel 12.2. De algemene vergadering beslist alleen omtrent de punten die op de agenda ingeschreven zijn. Tijdens de vergadering, en bij akkoord van twee derde van de aanwezigen of vertegenwoordigde leden, kan een nieuw punt aan de agenda toegevoegd worden.  

Artikel 12.3. De algemene vergadering beslist geldig, ongeacht het aantal aanwezige leden, behalve in de gevallen waarin door de wet of door de statuten, een bijzondere aanwezigheid wordt vereist. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezigen of vertegenwoordigde leden. Behalve wanneer een bijzondere meerderheid wordt vereist door de statuten, of door de wet.

Bij staking van stemmen is het voorstel aanvaard.
Bij het berekenen van de meerderheid wordt geen rekening gehouden met de blanco en ongeldige stemmen. 

Artikel 12.4. Voor de wijziging van de statuten is art. 8 van de  Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002. van toepassingen. Indien een wijziging van een van de doelstellingen waarvoor de vereniging werd opgericht wordt aangebracht is art. 8 van dezelfde wet van toepassing.
Voor de uitsluiting van een lid geldt art. 12 van de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.

Artikel 12.5. Stemmingen omtrent personen en/of persoonsgebonden materies zijn steeds geheim.

Artikel 13. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een proces-verbaal, ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Zij worden bewaard op de zetel van de vereniging, waar zij ter inzage zijn van belanghebbende derden. 

TITEL IV. -- Raad van Bestuur

Artikel 14. De vereniging wordt bestuurd door een raad van minimum drie personen, die verkozen worden door de leden van de algemene vergadering, voor een periode van drie jaar. Zij zijn telkens herkiesbaar, doch zijn automatisch ontslagnemend op hun 71e verjaardag. Ook een aangesloten lid kan zich kandidaat stellen voor lidmaatschap in de Raad van Bestuur.

Artikel 15.1. De kandidaturen voor de Raad van Bestuur worden schriftelijk ter kennis gebracht van de secretaris, uiterlijk 10 dagen voor de Algemene Vergadering.

Artikel 15.2. De kandidaturen worden voorgesteld aan de algemene vergadering, die, met een gewone meerderheid, over de definitieve benoeming beslist. Zijn er meer kandidaten dan te begeven mandaten, en/of behalen geen tien kandidaten een meerderheid der uitgebrachte stemmen, kunnen maximum twee bijkomende stemronden ingericht worden. Na de derde stemronde echter is de Raad van Bestuur definitief samengesteld, ongeacht het aantal verkozen Bestuurders.

Artikel 15.3. De Raad van Bestuur kiest, in zijn midden, een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Artikel 15.4. Bij tussentijds ontslag van een Bestuurder, zal de algemene vergadering in zijn/haar vervanging voorzien.  De aldus aangestelde plaatsvervang(st)er wordt ter goedkeuring voorgesteld aan de eerstvolgende algemene vergadering.  Deze plaatsvervang(st)er voleindigt het mandaat van degene die hij/zij vervangt.

Artikel 15.5. Een mandaat in de Raad van Bestuur is onbezoldigd. 

Artikel 15.6. Een bestuurslid is automatisch ontslagnemend na drie opeenvolgende afwezigheden op een bestuursvergadering.

Artikel 16.1. De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, en ook op verzoek van minstens twee Bestuurders.

Artikel 16.2. Alleen over de agendapunten, bij de uitnodiging gevoegd, kunnen beslissingen genomen worden, tenzij, tijdens de vergadering, een meerderheid van de Bestuurders akkoord is een punt toe te voegen.

Artikel 16.3. De Raad van Bestuur kan geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezig leden. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

Artikel 16.4. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in een proces-verbaal en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Zij worden bewaard op de zetel van de vereniging, waar zij kunnen ingezien worden door de leden.

Artikel 16.5. In de Raad van Bestuur worden geen volmachten aanvaard.

Artikel 17.1. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet en de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Artikel 17.2. De Raad van Bestuur bepaalt aan wie, en de wijze waarop, terugbetaling van onkosten, gemaakt ten behoeve van de vereniging, zal geschieden

TITEL V. -- Dagelijks beheer

Artikel 18.1. Het dagelijks beheer van de vereniging wordt waargenomen door het dagelijks bestuur.  Dit wordt voor een duur van 3 jaar samengesteld uit de voorzitter van de vereniging, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester, een directeur en een vertegenwoordiger van het secretariaat en maximum twee leden van de raad van bestuur. Alle leden worden door de raad van bestuur aangeduid.  

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

 1. op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
 2. door afzetting door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

Artikel 18.2. Handtekeningbevoegdheden:

De bevoegdheden om de vereniging te verbinden zijn als volgt bepaald:

 • Delegatie van bevoegdheid aan de Directeur voor alle verbintenissen voor de werking van de vereniging en binnen de limieten van het budget, voor een maximum bedrag van 5000Euro. Ingeval van in de tijd gespreide verbintenissen is het bedrag berekend op de volledige duur van de verbintenis.
 • Een tweede handtekening van de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris of de Penningmeester, is noodzakelijk voor alle verbintenissen boven de 5000 Euro.
 • De Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris of de Penningmeester kunnen de vereniging verbinden voor een maximaal bedrag van 25.000Euro, binnen het kader van de objectieven van de vereniging en binnen de limieten van het budget.
 • Voor alle verbintenissen boven de 25.000 Euro, zal de Raad van Bestuur een formeel akkoord moeten geven.
 • Alle verrichtingen bij de bank of elke andere officiële instantie zullen worden goedgekeurd door ten minste één handtekening zijnde de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris of de Penningmeester.  

Artikel 18.3. De raad van bestuur delegeert aan het dagelijks bestuur het volgende : 

- Handelingen die strikt nodig zijn voor de dagelijkse werking van de vereniging:

 1. Opstellen en opvolgen van de budgetten
 2. Organiseren van events
 3. Organiseren van werkgroepen en commissies
 4. Organiseren van opleidingen
 5. Organiseren en opvolgen van de sponsoring
 6. Aansturen van het secretariaat
 7. Alle dagelijkse financiële verrichtingen
 8. Beheer ledenbestand
 9. PR en marketing

- Handelingen die kunnen beschouwd worden als zijnde secundair belang
- Dringende actiepunten als de raad van bestuur zich in de materiële onmogelijkheid bevindt om samen te komen

Artikel 18.4. Het dagelijks bestuur is een collegiaal orgaan dat beslist met een gewone meerderheid op voorwaarde dat de helft van de leden aanwezig is. 

Artikel 18.5. De voorzitter rapporteert op de vergaderingen van de raad van bestuur over de beslissingen die in het dagelijks bestuur genomen zijn.   

TITEL VI. -- Financieel beleid

Artikel 19. Het boekjaar van de vereniging loopt van 01/07 tot 30/06. 

Artikel 20.1. Rekeningen en begrotingen worden door de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 20.2. De algemene vergadering duidt een verantwoordelijke aan, belast met het jaarlijks nazicht van de boekhouding. Zijn opdracht is van onbepaalde duur. 

Artikel 21. De Raad van Bestuur wijst de houder(s) van de handtekening voor de bankrekening toe. 

TITEL VII. -- Ontbinding en vereffening

Artikel 22.1. Behoudens een gerechtelijke ontbinding, kan tot ontbinding van de vereniging slechts beslist worden door de algemene vergadering, overeenkomstig de artikelen 20 en volgende van de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002., en overeenkomstig huidige statuten.

Artikel 22.2. In geval van ontbinding, beslist door de algemene vergadering, zal deze één of meer vereffenaars aanduiden en zal zij beslissen omtrent de besteding van de netto activa van de vereniging. Dit zal overgedragen worden aan een vereniging met een gelijkaardig doel. 

TITEL VIII. -- Slotbepalingen

Artikel 23. Een huishoudelijk reglement zal vastgesteld worden door de Raad van Bestuur, en zal bindend zijn voor de leden.

Artikel 24. Aangelegenheden waarin huidige statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, worden behandeld overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.

Artikel 25. Eventuele gerechtelijke geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vereniging gevestigd is.

 

De Voorzitter,                                                                    De Penningmeester,
Jean Morren                                                                      Tim de Wit