Statuten 2019

TITEL I. -- Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: " International Facility Management Association  -  Belgian Chapter  vzw - asbl", roepnaam “IFMA Belgium”.

Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd in 1831 Diegem, Pegasuslaan 5. Bij beslissing van het bestuursorgaan kan deze zetel overgebracht worden binnen het Vlaams Gewest of binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De zetel ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

De vereniging is de Belgische afdeling van: The International Facility Management Association (IFMA), een rechtspersoon opgericht naar het recht van de staat Texas (Verenigde Staten), gevestigd te Houston, Texas, hierna ook te noemen: Association.

Artikel 3.1  De vereniging heeft op het gebied van facility management als doel o.a.:

 1. Facility Management als erkend en volwaardig vakgebied definiëren, presenteren en ontwikkelen; alsook het  bewust maken van de toegevoegde waarde die de facilitaire dienstverlening kan hebben voor het primaire bedrijf
 2. het vergroten van de kennis en ervaring van de leden (onder andere met betrekking tot actuele nationale en internationale ontwikkelingen in Facility Management) alsook de opleidingsgraad en beroepsmatige loopbaan van facility managers bevorderen (presentaties, workshops, tool events…)
 3. ondersteunen en ontwikkelen van nieuwe standaarden en technieken in FM
 4. een platform bieden voor netwerking tussen facility managers,  leveranciers, beroepsgroepen, verenigingen, hogescholen, universiteiten en het openbaar bestuur enz.
 5. vertegenwoordigen van de beroepsbelangen bij allerhande organisaties

Artikel 3.2. De vzw realiseert haar doel door de volgende activiteiten die zijn tot voorwerp heeft:

 1. de actieve samenwerking met andere IFMA Chapters, beroepsverenigingen, opleidingsinstellingen en bedrijven
 2. het vervullen van een actieve rol tijdens nationale en internationale conferenties en congressen
 3. werkgroepen en ronde tafels opzetten voor verdieping van specifieke deelgebieden
 4. de leden actuele informatie over Facility Management aanbieden
 5. onderzoeksprojecten opzetten, faciliteren en uitvoeren
 6. actief deelnemen aan het organiseren van (nationale en internationale) bijeenkomsten in het vakgebied

Voor het verwezenlijken van haar doel, mag de vereniging alle activiteiten, ook economische, uitoefenen, en alle roerende en onroerende goederen bezitten of verwerven. Zij mag, binnen de wettelijke voorzieningen, alle schenkingen onder levenden, of bij testament, aanvaarden. Dit alles op voorwaarde dat de opbrengsten uitsluitend besteed worden aan het doel van de vereniging.

Artikel 3.3  De vereniging is gehouden aan de voorschriften en richtlijnen zoals voorgeschreven of uitgevaardigd door de Association.

Artikel 4 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan steeds ontbonden worden met in acht neming van de wettelijke bepalingen.

TITEL II. -- Leden

Artikel 5. Elk lid, natuurlijke persoon of rechtspersoon, behoort afhankelijk van zijn of haar beroepsactiviteit tot één van de volgende groepen:

 • Professional: hij of zij die in het kader van zijn of haar beroepsactiviteit instaat voor het organiseren of onderwijzen van een of meer van de activiteiten die vallen onder de scope van Facility Management en/of Real Estate
 • Commercial: hij of zij die werkzaam is als raadgever of commerciële vertegenwoordiger van een fabrikant of leverancier, voor een organisatie actief in Facility Management of Real Estate.
 • Retired: een professional of commercial lid dat geen voltijdse betrekking meer heeft als gevolg van pensionering.
 • Student: personen die een opleiding volgen, van minstens 12 semester uren, in facility management of aanverwante studie.

Deze indeling is onderhevig aan wijzigingen opgelegd door de Association.
Alle leden hebben stemrecht in de algemene vergadering van de vereniging.

Artikel. 6. Het aantal leden is onbeperkt met een minimum van vijf.

Artikel  7. Door hun lidmaatschap verbinden alle leden er zich toe zich te schikken naar de statuten en reglementen en beslissingen van de Raad van Bestuur.

Artikel. 8. Elk lid betaalt jaarlijks een lidgeld, dat onderworpen kan zijn aan indexeringen, dat maximum EUR 10 000 bedraagt.

Artikel. 9. 1. Kandidaat leden dienen hun kandidatuur in bij het Dagelijks Bestuur.  De aanvaarding van nieuwe leden wordt toevertrouwd aan het Bestuursorgaan.

Artikel. 9. 2. Elk lid kan zijn lidmaatschap vrijwillig stopzetten. Dit moet schriftelijk gebeuren, gericht aan het Dagelijks Bestuur. Het opzeggend lid kan geen aanspraken doen gelden op het bezit van de vereniging noch zijn bijdrage terugvorderen. Een lid is ontslagnemend als hij nalaat het jaarlijks lidgeld te betalen.

Artikel. 9. 3. Een lid kan enkel uitgesloten worden na een beslissing van de algemene vergadering, met een meerderheid van twee derde van de stemmen. Het lid dat wordt uitgesloten kan geen aanspraken doen gelden op het bezit van de vereniging, noch zijn bijdrage terugvorderen.
De Dagelijks Bestuur brengt het lid hiervan schriftelijk op de hoogte.

TITEL III. -- Algemene vergadering

Artikel. 10. De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging. Zij bestaat uit de leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid, met in acht name van de wettelijke bepalingen terzake:
het wijzigen van de statuten en van het doel van de vereniging;

 • het goedkeuren van rekening en begroting;
 • het benoemen en ontslaan van de Bestuurders;
 • het benoemen en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
 • de kwijting aan de bestuurders en aan de commissarissen;
 • het uitsluiten van leden;
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
 • het ontbinden van de vereniging;
 • en alle gevallen waarin de statuten een beslissing van de algemene vergadering vereisen;

Artikel. 11.1. Tenminste eenmaal per jaar wordt de algemene vergadering bijeengeroepen. In bijzondere omstandigheden, naar het wijs oordeel van de Raad van Bestuur, en ook op verzoek van één vijfde van de leden, zal een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden.

Artikel. 11. 2. De Raad van Bestuur roept de algemene vergadering bijeen, stelt datum, uur en plaats vast, en bepaalt de agenda. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, en één dag vooraf bezorgd aan de Raad van Bestuur, dient op de agenda geplaatst te worden.

Artikel. 11. 3. De uitnodiging tot de algemene vergadering geschiedt bij eenvoudige brief of e-mail, verzonden tenminste acht dagen vooraf. De uitnodiging dient de agenda te vermelden.

Artikel. 12. 1. Een lid beschikt over één stem. Het kan zich, bij geschreven volmacht, laten vertegenwoordigen door een ander lid. Elk lid kan drager zijn van slechts één volmacht.

Artikel. 12. 2. De algemene vergadering beslist alleen omtrent de punten die op de agenda ingeschreven zijn. Tijdens de vergadering, en bij akkoord van alle van de aanwezigen of vertegenwoordigde leden, kan een nieuw punt aan de agenda toegevoegd worden.

Artikel. 12. 3. De algemene vergadering beslist geldig, ongeacht het aantal aanwezige leden, behalve in de gevallen waarin door de wet of door de statuten, een bijzondere aanwezigheid wordt vereist. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezigen of vertegenwoordigde leden. Behalve wanneer een bijzondere meerderheid wordt vereist door de statuten, of door de wet.
Bij staking van stemmen is het voorstel niet aanvaard, daar er geen meerderheid is.
Bij het berekenen van de meerderheid wordt geen rekening gehouden met de blanco en ongeldige stemmen.

Artikel 12.4. Voor de wijziging van de statuten is art. 8 van de  Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002. van toepassing. Indien een wijziging van een van de doelstellingen waarvoor de vereniging werd opgericht wordt aangebracht is art. 8 van dezelfde wet van toepassing.
Voor de uitsluiting van een lid geldt art. 12 van de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.

Artikel. 12. 5. Stemmingen omtrent personen en/of persoonsgebonden materies zijn steeds geheim.

Artikel. 13. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een proces-verbaal, ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Zij worden bewaard op de zetel van de vereniging, waar zij ter inzage zijn van belanghebbende derden.

TITEL IV. -- Raad van Bestuur

Artikel. 14. De vereniging wordt bestuurd door een raad van minimum 5 personen, die verkozen worden door de leden van de algemene vergadering, voor een periode van drie jaar. Zij zijn telkens herkiesbaar, Elk aangesloten lid kan zich kandidaat stellen voor lidmaatschap in de Raad van Bestuur.

Artikel. 15. 1. De kandidaturen voor de Raad van Bestuur worden schriftelijk ter kennis gebracht van de secretaris, uiterlijk 15 dagen voor de Algemene Vergadering.

Artikel. 15. 2. De kandidaturen worden voorgesteld aan de algemene vergadering, die, met een gewone meerderheid, over de definitieve benoeming beslist. Maximum aantal mandaten in de Raad van Bestuur is 10. Zijn er meer kandidaten dan toe te kennen mandaten en er is geen eenduidigheid over de toe te kennen mandaten, kunnen maximum twee bijkomende stemronden ingericht worden. Na de derde stemronde vormen de stemmen van de zittende Raad van Bestuur de doorslag.

Artikel. 15. 3. De Raad van Bestuur kiest, in zijn midden, een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Artikel. 15. 4. Bij een voortijdig ontslag kan de bestuurders een nieuwe bestuurder coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter vervollediging van het lopende mandaat. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel. 15. 5. Een mandaat in de Raad van Bestuur is onbezoldigd.

Artikel. 15.6. Een bestuurslid is automatisch ontslagnemend na drie opeenvolgende afwezigheden op een bestuursvergadering of indien dit in de algemene vergadering wordt besloten

Artikel. 15.7. Een bestuurslid is geacht actief deel te nemen aan ondersteuning van de uitvoering van de strategische doelstellingen van IFMA. Dit betekent deelnemen/leiden van de verschillende werk en stuurgroepen.

Artikel. 16. 1. De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, en ook op verzoek van minstens twee Bestuurders.

Artikel. 16. 2. Alleen over de agendapunten, bij de uitnodiging gevoegd, kunnen beslissingen genomen worden, tenzij, tijdens de vergadering, een meerderheid van de Bestuurders akkoord is een punt toe te voegen.

Artikel. 16. 3. De Raad van Bestuur kan geldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige leden van het bestuursorgaan, met uitsluiting van de afwezigen, van de nietige stemmen en van de onthoudingen. Bij gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

Artikel. 16. 4. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in een proces-verbaal en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Zij worden bewaard op de zetel van de vereniging, waar zij kunnen ingezien worden door de leden.

Artikel. 16. 5. In de Raad van Bestuur worden geen volmachten aanvaard.

Artikel. 17. 1. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet en de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

TITEL V. -- Dagelijks beheer

Artikel. 18. 1.

Het dagelijks beheer van de vereniging wordt waargenomen door het Dagelijks Bestuur.  Dit wordt voor samengesteld uit de voorzitter van de vereniging, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester, een directeur en een vertegenwoordiger van het secretariaat en maximum twee leden van de Raad van Bestuur. Alle leden worden door de Raad van Bestuur aangeduid voor een periode van 3 jaar.
Bij onvolledigheid van het Dagelijks Bestuur zal de Raad van Bestuur alle nodige maatregelen nemen om continuïteit te verzekeren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Alle beslissingen die het dagelijks bestuur overschrijden, worden geregeld via een aparte volmacht, of via toepassing van een handtekeningclausule, waarbij enkel de bestuurders de handtekeningbevoegdheid hebben.

De ambtsbeëindiging van het Dagelijks Bestuur kan geschieden:

 1. op vrijwillige basis door een lid van het Dagelijks Bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur
 2. door afzetting door de Raad van Bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de Raad van Bestuur moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

Artikel. 18. 2. Handtekeningbevoegdheden:

De bevoegdheden om de vereniging te verbinden zijn als volgt bepaald:

 • Delegatie van bevoegdheid aan de Directeur voor alle verbintenissen in het kader van de handelingen van het dagelijks bestuur en binnen de limieten van het budget, voor een maximum bedrag van 5000 Euro. Ingeval van in de tijd gespreide verbintenissen is het bedrag berekend op de volledige duur van de verbintenis. Voor handeling en buiten het dagelijks bestuur zal een aparte volmacht worden opgemaakt.
 • Een tweede handtekening van de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris of de Penningmeester, is noodzakelijk voor alle verbintenissen boven de 5000 Euro.
 • De Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris of de Penningmeester kunnen de vereniging verbinden voor een maximaal bedrag van 25.000 Euro, binnen het kader van de objectieven van de vereniging en binnen de limieten van het budget. De handtekeningclausules van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester hebben betrekking op de vertegenwoordiging in en buiten rechte. Dit is een vertegenwoordiging die ruimer is dan het dagelijks bestuur.
 • Voor alle verbintenissen boven de 25.000 Euro, zal de Raad van Bestuur een formeel akkoord moeten geven.
 • Alle verrichtingen bij de bank of elke andere officiële instantie zullen worden goedgekeurd door ten minste één handtekening zijnde de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris of de Penningmeester.

Artikel. 18. 3. De Raad van Bestuur delegeert aan het Dagelijks Bestuur het volgende :

 • Handelingen die strikt nodig zijn voor de dagelijkse werking van de vereniging:
  1. Opstellen en opvolgen van de budgetten 
  2. Organiseren van en deelnemen aan events
  3. Organiseren van en deelnemen aan werkgroepen en commissies
  4. Organiseren van en deelnemen aan opleidingen
  5. Organiseren en opvolgen van de sponsoring
  6. Aansturen van het secretariaat
  7. Alle dagelijkse financiële verrichtingen
  8. Beheer ledenbestand
  9. Networking  en marketing

 

 • Dringende handellingendie normaal onder de verantwoordelijjheid van de Raad van Bestuur vallen indien  de Raad van Bestuur zich in de materiële onmogelijkheid bevindt om samen te komen

Artikel. 18. 4. Het Dagelijks Bestuur is een collegiaal orgaan dat alleen kan beslisssen met een gewone meerderheid op voorwaarde dat de helft van de leden awezig is.

Artikel. 18. 5. De voorzitter rapporteert op de vergaderingen van de Raad van Bestuur over de beslissingen die in het Dagelijks Bestuur genomen zijn. 

TITEL VI. -- Financieel beleid

Artikel. 19. Het boekjaar van de vereniging loopt van 01/07 tot 30/06.

Artikel. 20. 1. Rekeningen en begrotingen worden door de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel. 20. 2. De algemene vergadering duidt een verantwoordelijke aan, belast met het jaarlijks nazicht van de boekhouding. Zijn opdracht is van onbepaalde duur.

Artikel 21. De Raad van Bestuur wijst de houder(s) van de handtekening voor de bankrekening toe.

TITEL VII. -- Ontbinding en vereffening

Artikel. 22. 1. Behoudens een gerechtelijke ontbinding, kan tot ontbinding van de vereniging slechts beslist worden door de algemene vergadering, overeenkomstig de artikelen 20 en volgende van de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002., en overeenkomstig huidige statuten.

Artikel. 22. 2. In geval van ontbinding, beslist door de algemene vergadering, zal deze één of meer vereffenaars aanduiden en zal zij beslissen omtrent de besteding van de netto activa van de vereniging. Dit zal overgedragen worden aan een vereniging met een gelijkaardig doel.

TITEL VIII. -- Slotbepalingen

Artikel. 23. Een huishoudelijk reglement zal vastgesteld worden door de Raad van Bestuur, en zal bindend zijn voor de leden.

Artikel. 24. Aangelegenheden waarin huidige statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, worden behandeld overeenkomstig de wet WVV aangepast op 1 mei 2019

Artikel. 25. Eventuele gerechtelijke geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Brussel, Nederlandstalige afdeling.